Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EU-ländernas nationella budgetar

Den offentliga sektorns storlek – alltså statens, kommuners och regioners ekonomi – i medlemsländerna skiljer sig åt. Störst är den i Frankrike, som är mer än dubbelt så stor som den minsta, Irlands.

Hur man spenderar de offentliga medlen skiljer sig också åt även om posten ”socialt skydd” är störst i alla medlemsländer.

Hur skattepengarna ska fördelas är det upp till medlemsländerna att avgöra. Det finns EU-regler om att statsbudgetarna inte får ha större underskott än tre procent av BNP och att ett EU-lands statsskuld inte får överskrida 60 procent av BNP. Flera länder bryter mot dess regler. Enligt Lissabonfördraget artikel 126 p.11 kan ministerrådet utdöma böter till de som inte följer regelverket, något som hittills inte skett.  

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor