Sverige stödjer EU-kommissionen mot Polen

26 januari 2018

”Regeringen anser att utvecklingen vad gäller respekten för rättsstaten i Polen är mycket oroande, och stöder kommissionens motiverade förslag att rådet ska slå fast att det finns en klar risk att Polen allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värden”, heter det i regeringens faktapromemoria angående EU-kommissionens förslag att utlösa artikel 7.1 i fördraget mot Polen för dess påstådda underminering av rättsstatsprincipen.