Annons

“Situationen för de beskogade områden som skyddas enligt naturvårsdirektiven är allvarlig, i och med att över hälften av bedömningarna visar på dålig bevarandestatus”, skriver EU-kommissionen om Sverige.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-granskning: Flera brister i Sveriges miljöarbete

Sverige har tydliga och delvis stora brister både i sitt naturskydd och i avfallshantering. Det visar en färsk granskning gjord av EU-kommissionen av hur medlemsländerna genomför unionens miljöpolitik. Däremot är Sverige bland de bästa i klassen vad gäller miljöinnovationer.

EU-kommissionen publicerade nyligen en granskning av hur medlemsländerna genomfört unionens miljöpolitik. I granskningen av Sverige konstateras brister på flera områden, bland annat vad gäller hanteringen av kommunalt avfall och materialåtervinning, men också vad gäller att skydda livsmiljöer i naturen. 

Kommunalt avfall ökar            

Efter en tidigare nedåtgående trend med minskat avfall i Sverige har det börjat öka de senaste åren, konstaterar EU-kommissionen. 

“Det tyder på att Sveriges ekonomiska tillväxt ännu inte har frikopplats från avfallsgenereringen”, slår kommissionen fast.

Rapporten pekar också på att Sverige måste investera mer i materialåtervinning för att uppnå EU:s materialåtervinningsmål. Återanvändning av material i Sverige ligger stadigt under EU:s genomsnitt och det finns därför utrymme för och behov av förbättringar på detta område, konstaterar kommissionen. 

Kommissionen uppmanar nu Sverige att bland annat införa nya riktlinjer och satsa mer pengar på att göra återanvändning och materialåtervinning mer ekonomiskt attraktivt.    

Annons

Däremot får Sverige beröm för satsningar på miljöinnovationer som anses nödvändiga för att klara omställningen till en cirkulär ekonomi – Sverige placerar sig på femte plats i miljöinnovationsindexet 2021 och beskrivs som “ledande inom miljöinnovation”.     

Bristfälligt skydd av natur och skog

Sverige får också kritik för att inte skydda tillräckligt mycket landområden – näst efter Danmark och Lettland har Sverige minst andel skyddade landområden i EU. 

Även statusen hos arter och livsmiljöer får kritik. 

“Situationen för de beskogade områden som skyddas enligt naturvårsdirektiven är allvarlig, i och med att över hälften av bedömningarna visar på dålig bevarandestatus”, skriver EU-kommissionen om Sverige. 

Andelen livsmiljöer med “dålig eller otillfredsställande bevarandestatus” har ökat i landet. Anledning till försämringarna är enligt rapporten framför allt kopplade till jordbruk och skogsbruk, föroreningar från industrier och från städer och förändrad markanvändning, bland annat jordbruksmark som överges. 

 

Fotnot: Europaportalen har sökt ledamöter i miljöutskottet från de båda politiska blocken för en kommentar men har antingen inte fått svar eller så har ledamöterna avböjt att kommentera. Även klimat- och miljöministern har avböjt en kommentar med hänvisning till att man just nu är i en övergångsregering.