Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Emma Wiesner (C) och EU-nämndens förste vice ordförande Annika Qarlsson (C) presenterar sex punkter som de vill ska vägleda Sverige under EU-ordförandeskapet 2023.

Bild: Alexis Haulot och Fredrik Wennerlund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Detta bör svenska ordförandeskapet fokusera på

När Sverige tar över ordförandeskapet i EU kommer vi att  hamna i EU-politikens centrum. Centerpartiet har sex förslag för ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap 2023. Det handlar om klimatet, demokratin, migration och en ny strategisk beredskap inom EU. Det skriver Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Emma Wiesner (C) och EU-nämndens förste vice ordförande Annika Qarlsson (C), på Europadagen.

Valrörelsen är i full gång och den kommande regeringen kommer att behöva hantera flertalet stora frågor som kommer att få en viktig påverkan på Sveriges framtid. Men valrörelsen har också en betydande EU-dimension. För tredje gången ska Sverige axla rollen som ordförandeland i EU. Sverige kommer plötsligt hamna i EU-politikens centrum.

I denna roll ska nästa regering både fokusera på att genomföra Unionens långsiktiga mål och utarbeta en gemensam agenda, med de för Sverige prioriterade politiska frågorna under en sexmånadersperiod. Med så stora, existentiella frågor på dagordningen anser Centerpartiet att det är viktigt, Europadagen till ära, att presentera våra prioriterade frågor inför det kommande svenska ordförandeskapet.

Centerpartiet vill att ordförandeskapet våren 2023 ska handla om att fördjupa de delar av EU-samarbetet som gör EU:s medlemsländer starkare tillsammans. En stor del av Sveriges lagar och regler är idag stiftade inom ramen för EU-samarbetet. Det rör alltifrån livsmedelssäkerhet, medborgerliga rättigheter, digitala frågor, och mycket mer. 

EU är Sveriges viktigaste politiska samarbete och vår viktigaste marknad, med två tredjedelar av all handel som sker med andra EU-länder. Vi har alltså ett stort intresse av att sätta agendan och att vara pådrivande för att EU:s utveckling sker i den riktning vi vill att den ska ta. 

Med ökad geopolitisk spänning och konkurrens om vilka samhällsmodeller som ska bygga morgondagens värld, ser vi det som särskilt viktigt att EU fokuserar på de två områden som har störst legitimitet och mervärde: att skynda på den hållbara utvecklingen och att främja den liberala demokratin, som värnar och stärker människors rättigheter både i och utanför Unionen.

Centerpartiets prioriterade områden:

1.     Se över all relevant EU-lagstiftning för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av fossilfri energi, inte minst bioenergi. Centerpartiet vill att den gröna omställningen ska vara motorn i att stärka försörjningsförmågan och att bryta beroendet av rysk energi. Arbetet med att fasa ut fossila källor och ersätta dessa med hållbara alternativ ska påskyndas, för vår säkerhet, och för klimatet.

Vi ska också säkerställa att lagstiftning inte slår undan fötterna för exempelvis svensk skog att kunna försätta bidra till klimatomställningen genom en ökad andel bioenergi.

2.    All klimatlagstiftning ska förhandlas klart med höga klimatambitioner. Den internationella klimatpanelen IPCC bekräftar i sina senaste rapporter att tiden vi har på oss för att agera håller på att rinna ut. Därför sätter Centerpartiet klimatpolitiken högt på agendan för att ro hem dessa viktiga verktyg som ska säkerställa att vi når upp till våra åtaganden i Parisavtalet och de stärkta målen i klimatlagen.

Energikris och krig är båda anledningar till att snabba på klimatomställningen, inte sänka ambitionerna.

3.    Inför strategisk beredskap av samhällsviktiga varor och tjänster. Rysslands aggressiva invasion av Ukraina visar på behovet att stärka EU:s motståndskraft, och förmågan att hantera kriser utan att för den delen bygga handelsmurar. Vi vill diversifiera handeln, så att beroendet av enskilda länder och aktörer minskar.

Vi vill också stärka vår inhemska försörjning av samhällsviktiga varor och tjänster och samtidigt se till att svenska och europeiska företag kan klara sig genom kriser, genom att skapa mer gynnsamma villkor.

4.    Säkerställ en gemensam migrations- och arbetskraftsinvandringspolitik. Efter år av låsningar i förhandlingarna om en ny gemensam migrationspolitik syns tecken på att det är möjligt att övervinna djupa meningsskiljaktigheter. Det som behövs nu är ledarskap som förmår utveckla en migrationspolitik som fortsätter värna asylrätten, och som ger människor en rättssäker asylprövning oavsett vilket land de först kommer till. Vi måste se till att alla unionens länder är med och tar sin del av ansvaret.

Därtill är det viktigt att förbättra rörligheten inom EU, förbättra valideringen av kompetenser och ha mer inkluderande regler kring exempelvis spårbyte på europeisk nivå.

5.    Utveckla verktygslådan för att garantera demokrati, rättigheter och rättssäkerhet. 

Det senaste decenniet har visat att EU saknar fullt effektiva verktyg för att hantera de medlemsländer som en gång uppfyllt Köpenhamnskriterierna, men som sedan utvecklats åt helt fel håll ur demokratisynpunkt. EU:s roll som garant för demokrati ska inte kunna ifrågasättas, varken av de som bor i EU eller av de som aspirerar till att bli medlemmar. Vi står bakom en fortsatt utvidgning av EU så länge länderna uppfyller kraven.

Då måste vi också säkerställa att vi har tillräckligt effektiva verktyg för att hantera bristande efterlevnad av våra Unionsgemensamma värderingar.

6.    Växla upp rollen som global ledare för att stärka den demokratiska utvecklingen i världen. Vi anser att EU än starkare bör axla rollen som internationell politisk och diplomatisk kraft som driver europeiska värden på den globala arenan. Sådana motståndskrafter behövs nu mer en någonsin, där den globala utvecklingen går i en alltmer auktoritär riktning. Då måste förmågan att fatta snabba beslut på utrikesområdet stärkas, genom att ta bort kravet på enhällighet i rådet. Då måste också EU lägga sina biståndsresurser på områden som speglar våra värderingar och bidrar till den utveckling vi vill se i världen.

 

EU har haft en rad kriser att hantera senaste decennier. Vad som är tydligt för oss är att när vi hanterar gemensamma kriser tillsammans, skapas också ett tydligt mervärde för alla medlemsländer. 

Centerpartiet kommer inom kort presentera en rapport där vi fördjupar våra ställningstaganden, och de områden som vi ser att EU-samarbetet ska bygga vidare på. För att påskynda utvecklingen mot en mer hållbar, rättssäker och demokratisk Union och värld.

 

Abir Al-Sahlani (C)
Europaparlamentariker 

Emma Wiesner (C)
Europaparlamentariker  

Annika Qarlsson (C)
Första vice ordförande EU-nämnden