Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Stärk kvinnors egenmakt i EU

Som ett liberalt feministiskt parti jobbar Centerpartiet för att stärka människors rättigheter och friheter att få vara den man är. Det innebär bland annat att kvinnor ska ha jämlika möjligheter som män – med den okränkbara rätten att själv kunna bestämma över sin kropp, sin ekonomi, sin tillvaro och sin framtid. Det skriver Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

Ojämlikhet är närvarande genom hela livet och i hela samhället. Kvinnor och män har i praktiken fortfarande inte samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Regeringar i EU utövar sin makt genom att kontrollera kvinnors kroppar. Det ser vi inte minst i Polen där tre kvinnor på kort tid har mist sina liv till följd av det strikta abortförbudet som den polska regeringen har infört.

Denna konservativa och kvinnofientliga abortpolitik strider emot EU:s grundläggande värderingar om rätten över att bestämma över sin egen kropp. Hur kan tiden spolas tillbaka på det här sättet till stenåldersvärderingar?

Aktivera EU:s demokratilås

Centerpartiet har varit högljudda under hela processen. Vi har genom resolutioner, brev och andra former satt stor press på EU-kommissionen att aktivera demokratilåset mot länder som Polen och Ungern – som rutinmässigt och regelbundet kränker kvinnors, och HBTQI-personers rättigheter.

Demokratilåset innebär att Polen och Ungern, som är två av de största bidragstagarna i EU sett till antalet invånare, inte längre ska kunna ta emot ekonomiskt stöd från EU om de inte heller respekterar rättsstatens principer eller inskränker de grundläggande mänskliga rättigheterna och värderingarna om allas jämlikhet, som EU vilar på. EU ska helt enkelt inte fungera som en bankomat och våra skattepengar ska inte gå till att på något sätt finansiera dessa kränkningar.

Förra året överklagade Polen och Ungern demokratilåset till EU-domstolen. De menade att den inte hade någon juridisk grund i fördragen. Den 16:e februari meddelande äntligen EU-domstolen att överklagan avslås, vilket är en stor seger för Centerpartiet - men framförallt alla kvinnors kamp om jämställhet och jämlikhet inom EU. 

Centerpartiet jobbar också aktivt för att EU:s invånare ska få en starkare roll i beslutsprocesserna, och i besluten om våra prioriteringar. Som skuggrapportör för filen ”För jämlika förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar” tänker jag driva på för att infria mitt viktiga vallöfte om att personer med funktionsnedsättningar i EU också ska ha rätten att rösta i val och att ställa upp och kandidera i val. Det här är ett sätt att stärka jämställdheten för kvinnorna i en ofta marginaliserad grupp. Medborgare ska ha rätt att välja vem som representerar dem, och det börjar med att kunna välja och delta i valet på lika villkor.

Lyft kvinnor entreprenörskap

Att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt är en annan viktig punkt som gör skillnad för en kvinnas handlingsutrymme och självbestämmande. Jag och Centerpartiet har där arbetat med att lägga ändringsförslag på en rapport som fokuserar på kvinnors entreprenörskap, som trycker på att lyfta kvinnliga entreprenörer mer. Entreprenörskap är viktigt för att stärka kvinnors möjligheter att bli sin egen lyckas smed och inte vara ekonomiskt beroende av andra, exempelvis partners. Det här är en viktig fråga för mig. Entreprenörskap är ett bra sätt för kvinnor att enklare kunna kombinera att bilda familj med att ha en framgångsrik karriär - något som tyvärr fortfarande är svårt idag.

Våld, hat och hot

Något annat vi också jobbat aktivt med i olika resolutioner i Europaparlamentet är att klassa könsbaserat våld som ett brott på EU-nivå. Under Coronapandemin har vi sett en dramatisk ökning av våld, hat och hot mot kvinnor och flickor och HBTQI-personer i digitala miljöer, som sociala medier. Detta påverkar kvinnors tillgång till makt och inflytande i samhället - och jämställdheten mellan kvinnor och män - negativt.

Tyvärr så kan män som kränker, trakasserar eller hotar kvinnor i digitala miljöer gå relativt ostraffade idag. Som om det som händer på nätet inte skulle spela någon roll i verkliga livet. Tyvärr är det svårt att lagföra sånt här idag när brotten exempelvis begås i ett annat land än där offret befinner sig. I höstas lovade EU-kommissionen därför att ta fram ett förslag på en gemensam definition av könsbaserat våld på nätet, och därmed utöka listan på transnationella brott inom EU. På så vis kan brotten kommas åt oavsett vilket land i EU som brottet sker i.

Minimi- och maximistraff i hela EU

Vi i Centerpartiet vill göra våld på nätet straffbart, samt sätta överensstämmande minimi- och maximistraff  över hela EU. För närvarande har alla svenska Europaparlamentariker stöttat förslaget, förutom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som lade ner sina röster. Skulle vi lyckas göra det möjligt för könsbaserat våld att gå under en gemensam europeisk lagstiftning, skulle det innebära ett stort steg framåt i kampen om att stärka skyddet av kvinnor i samhället - men även deras makt.

Frihet och självbestämmande är en grundpelaren i den liberala feminismen, och idag  hotas den av krafter som ser kvinnors jämlikhet och jämställdhet som ett hot mot sina ideologier. Det som borde vara en självklarhet är snarare att kvinnors mänskliga rättigheter inte ska kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Än är inte kampen för allas mänskliga fri- och rättigheter vunnen. Därför kommer Centerpartiet fortsatt att stå upp för dessa värderingar, även under årets övriga 364 dagar.  

Abir Al-Sahlani (C) 
Europaparlamentariker