Ko på fransk landsbygd. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tydligare regler för djurskydd efterlyses

I dag saknas en samlad bild av hur djur som föds upp till slakt i EU behandlas eller mår. Europaparlamentet efterlyser därför tydligare EU-regler för djurskydd. Djurens rätt vill se tvingande och hårdare djurskyddsregler medan Lantbrukarnas riksförbund går på parlamentets linje om frivilliga regler. De svenska ledamöterna var splittrade vid omröstningen.

Inför att EU-kommissionen nästa år väntas göra en översyn av EU:s djurskyddsregler trycker Europaparlamentet på för gemensamma regler för en frivillig djurskyddsmärkning. 

– Många konsumenter vill göra medvetna val i butikerna, då behövs bättre förutsättningar för detta. I dag framstår det ibland som att allt som kommer från Sverige är bra och att allt från andra EU länder är sämre, men så enkelt är det inte. Framför allt behövs skärpta regelverk, säger Anna-Clara Acevedo, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt till Europaportalen. 

Hon poängterar att märkningen ska täcka djurets hela liv från uppfödning till slakt, vara obligatorisk och gemensam inom EU. Den bör också innefatta flera nivåer där högsta nivån ligger en bra bit över grundläggande lagkrav inom EU och Sverige. Märkningen bör vara tydlig och saklig och visa på skillnaderna, annars finns risk att det blir ett slags greenwashing för djurskydd, säger Anna-Clara Acevedo. 

I en bitvis kritisk rapport om de så kallade produktionsdjurens välbefinnande konstaterar Europaparlamentet att inte går att få någon samlad bild av hur djuren mår i EU “eftersom det inte ställts krav på övervakning och insamling av uppgifter för medlemsstaterna.” 

Parlamentet beskriver den nuvarande EU-lagstiftningen som en kombination av dispenser, undantag och otydliga krav, utan särskilda skyddsåtgärder eller garanterade skyddsnivåer för de flesta djurarter undantaget svin, värphöns, slaktkycklingar och kalvar där det finns vissa minimiregler. Detta har lett till att djurskyddet ser mycket olika ut i länderna vilket inte bara riskerar onödigt lidande för djuren utan också att snedvrida konkurrens mellan ländernas jordbruksföretag. Så snarare än att skärpa reglerna för djurskydd måste lagstiftningen, enligt rapporten, vara enhetlig och fullständigt införlivad i alla medlemsstater. Import av boskap eller kött som inte uppfyller europeiska djurskyddsnormer bör förbjudas, menar EU-parlamentet i rapporten som röstades igenom på tisdagen.

På Lantbrukarnas riksförbund, LRF, välkomnar man att djurskyddet utvecklas och en djurskyddsmärkning kan vara bra beroende på hur den utformas. LRF betonar vikten av att märkningen blir frivillig. 

– Införande av en märkning är en god tanke men för att det ska fungera väl behöver det vara marknadsdrivet. Det är en viktig utgångspunkt för att lantbrukarna ska kunna få betalt för sina insatser kopplat till märkningen. LRF:s uppfattning är att frågan i nuläget är mer politiskt driven inom EU, säger Erika Brendov på LRF till Europaportalen. Hon betonar att länder som redan har höga nationella regler för djurskydd inte ska misskrediteras utan istället premieras i det system som skapas.