Bostadsbyggande är en del av regeringens plan för coronafondspengarna. Arkivbild (Stockholm).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige begär 34 EU-miljarder ur coronafonden

Regeringen vill att pengarna från EU:s coronafond ska användas till klimatinvesteringar, utbildning och digitalisering. Bland annat finns kompentssatsningar i äldreomsorgen med i planen.

EU:s återhämtningsfond, även kallad coronafonden, ska vara ett stöd för medlemsländerna på väg ut ur den ekonomiska kris som pandemin medfört. För Sveriges del rör det sig om närmare 34 miljarder kronor i bidrag som ska användas inom fem områden, se tabell nedan. 

Bland satsningarna märks anpassningar till klimatförändringarna dels för att bromsa temperaturökningen och dels för att minimera skadeverkningar från de förväntade klimatförändringarna. Andra satsningar är riktade mot bredbandsutbyggnad, bostadsbyggande, utbildning och äldreomsorgen. Det sistnämnda ska användas till att utbilda fler inom äldreomsorgen där personal ges möjligheten till vidareutbildning till på betald arbetstid.  

När alla länder skickat in sina planer ska EU-kommissionen granska dem inom de kommande två månaderna. Syftet är att se att de stämmer överens med vad EU-ledarna enats att coronafonden ska användas till.

Planerna ska därefter behandlas av medlemsländerna. Där kan ett eller flera länder invända mot ett annat lands planer. En eventuell sådan invändning skickas då vidare till EU-ländernas stats- och regeringschefer för diskussion. Till dess en sådan diskussion ägt rum på ett EU-toppmöte får inga pengar ur coronafonden betalas ut till medlemslandet i fråga.

SVERIGE OCH CORONAFONDEN

Regeringens satsningar

Miljarder kronor

Grön återhämtning

16,3

Utbildning och omställning

5,11

Älderomsorgslyftet

4,58

Digitalt och forskning

4,62

Bostadsbyggande

3,0

TOTALT

33,61

Källa: Sveriges återhämtningsplan tabell 1.1.