– Ska vi ge forskare, företag och jordbruk bästa tänkbara möjlighet att utveckla framtidens läkemedel och livsmedel måste den europeiska GMO-lagstiftningen förändras. Vetenskaplig utveckling är för viktigt för att bromsas av politiker med ideologiska skygglappar, skriver Sofia Höglund, MUF. Arkivbild.

Bild: Emilia Öije Bergqvist

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Hög tid att reformera EU:s GMO-regler

Den närmast obefintliga utvecklingen i EU av genmodifierade organismer, GMO, har försvårat utvecklingen av nya läkemedel och livsmedel. Det är därför rimligt att de enskilda länder som vill ska kunna tillåta kommersiell användning av GMO. Låt även experterna på EU:s byrå för livsmedelssäkerhet och inte politiker avgöra om en GMO kan orsaka hälso- och miljöskada, skriver Sofia Höglund, MUF.

Att den medicinska forskningen fortfarande har framsteg kvar att ta har blivit uppenbart det senaste året. Att innovativa lösningar och nya tekniker behövs om EU ska kunna nå målet om noll i nettoutsläpp år 2050 är nog också de flesta överens om. Några som under lång tid dock försvårat utvecklingen, både av nya läkemedel och livsmedel som är bättre för hälsa och klimat, är europeiska politiker som gör allt de kan för att omöjliggöra användningen av genetiskt modifierade organismer. Det är dags att förändra EU:s GMO-lagstiftning så att en större makt över utvecklingen ges åt de med kunskap på området, snarare än politiker.

Genmodifierade organismer, ofta förkortat GMO, är organismer eller grödor vars arvsmassa på ett målmedvetet sätt har förändrats genom molekylärbiologiska metoder. Företeelsen i sig är inte ny. Sedan långt tillbaka i historien har människan korsat växter och djur i syfte att få fram exempelvis mindre väderkänslig eller mer näringsrik föda. Dagens moderna metoder är dock mer avancerade. Genom en ”gensax” kan exakta DNA-sekvenser plockas bort och ersättas av sekvenser som ger organismen nya egenskaper. Höns som värper ägg med proteiner som kan användas i läkemedel och virus som kan slå ut antibiotikaresistenta bakterier är bara två exempel på genmodifierade organismer som kan rädda liv.

Obefintlig utveckling

I EU är utvecklingen av GMO och odlingen av GM-grödor närmast obefintlig. Skälet är att byråkratiska processer, ofta så långa som tio år, väntar den som önskar få tillstånd för kommersiell användning och odling av GMO i EU. En riskbedömning av grödan eller organismen behöver först göras av såväl europeiska som nationella expertmyndigheter. När dessa bildat sig en vetenskaplig uppfattning om grödan överlåts frågan om den ska godkännas till politiken. 

För att en GMO ska godkännas för kommersiell användning inom EU krävs att en kvalificerad majoritet av medlemsländerna röstar för ett godkännande. Trots att expertmyndigheter bedömt GMO:n som ofarlig för hälsa och miljö väljer många länder att konsekvent rösta för avslag. Såväl politisk vilja och kunskap saknas. Processen för att få tillstånd behöver kortas och beslut om kommersiell användning av GMO bör fattas endast utifrån vetenskaplig grund. För att det ska uppnås krävs flera regelförändringar. 

Nationell självbestämmande

För det första, möjliggör för enskilda medlemsländer att tillåta kommersiell användning av GMO. År 2015 presenterades ett EU-direktiv som innebär att enskilda EU-länder har rätt att förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor, trots att dessa godkänts av en kvalificerad majoritet av medlemsländerna. Det undergräver i grunden hela syftet med att en majoritet av medlemsländerna ska stå bakom ett godkännande, och att godkännandet ska gälla inom hela EU. Om enskilda medlemsländer godtyckligt ska kunna förbjuda GMO som godkänts inom hela EU bör rimligtvis det omvända också vara möjligt. 

Ge forskare incitament för att utveckla GMO

Bedömningen av GMO bör göras utifrån produkten i sig, snarare än processen som använts. I dag är vissa tekniker för att genmodifiera grödor och organismer undantagna från GMO-lagstiftningen. Skälet till det är att processen som använts för att framställa den genmodifierade produkten har använts så pass länge att den inte bedöms behöva genomgå samma rigorösa kontrollprocess.

GM-produkter som motsvarar befintliga produkter vilka modifierats genom en process som inte faller under GMO-lagstiftningen, bör rimligtvis också undantas från lagstiftningen. Som reglerna ser ut i dag finns inga incitament för forskare att utveckla nya, bättre och säkrare tekniker. 

Låt EU:s expertmyndighet avgöra

Överlåt rätten att fatta beslut om tillstånd för kommersiell användning av GMO till EU:s expertmyndighet. Enda skälet till att en GMO inte godkänns för kommersiell användning inom EU bör vara att den orsakar hälso- eller miljöskada. Huruvida så är fallet eller ej har tjänstemän på europeiska expertmyndigheter en mycket bättre förmåga att bedöma än europeiska politiker.

I likhet med beslutet om att ge tillstånd för att bedriva fältförsök och innesluten odling bör beslutet om kommersiell odling och användning av GMO fattas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Det skulle framför allt förkorta tillståndsprocessen avsevärt, men även innebära att bedömningen av en GMO:s hälsoeffekt görs av dem med faktisk sakkunskap på området. 

Ska vi ge forskare, företag och jordbruk bästa tänkbara möjlighet att utveckla framtidens läkemedel och livsmedel måste den europeiska GMO-lagstiftningen förändras. Vetenskaplig utveckling är för viktigt för att bromsas av politiker med ideologiska skygglappar. 

Sofia Höglund, kandidat till Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse samt författare till MUF:s rapport ”Att äta sig ur klimatkrisen