Den polska lagen är inte förenligt med EU-rätten. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polsk domarreform strider mot EU-rätt

EU-domstolen slår fast att den polska regeringens sänkning av pensionsåldern för domare är olaglig och riskerar att underminera domstolarnas oberoende från politisk påverkan.

I en lag från 2017 sänkte den nationalkonservativa polska regeringen pensionsåldern för domare från 67 år till 65 år för män och 60 år för kvinnor. Den gav samtidigt justitieministern rätt att låta domare fortsätta sitt arbete även om de passerat pensionsåldern.

Enligt den polska regeringen har syftet med den nya lagen varit att göra sig av med domare som suttit kvar sedan kommunisttiden.

EU-kommissionen ansåg att lagen var oförenlig med EU-lagar om förbud mot könsdiskriminering och skyddet av domstolarnas oberoende och tog frågan till EU-domstolen.

I dag tisdag utfärdade EU-domstolen sitt slutgiltiga avgörande i fallet och ger kommissionen rätt. Domstolen menar för det första att ha olika pensionsåldrar för män och kvinnor strider mot EU-principen om lika lön och om rätten till likabehandling. Den polska regeringen hade anfört positiv särbehandling som argument för att ge kvinnor en lägre pensionsålder, men argumentet avvisades av EU-domstolen.

Otydliga krav för förlängning

För det andra dömer EU-domstolen ut delen av lagen som gör det möjligt för den polske justitieministern att låta domare fortsätta sitt uppdrag längre än pensionssänkningen gör gällande.

Domstolen menar att systemet är allt för ogenomskinligt och att justitieministern godtyckligt kan låta lojala domare vara kvar medan misshagliga domare pensioneras.

EU-domstolen slår fast att de kriterier som justitieministern skulle gå efter när denne avgjorde vilka domare som skulle få vara kvar och vilka som skulle få gå var ”alltför vaga och okontrollerbara” och att det inte behövde anföras några skäl för ministers val och att beslutet inte kan överklagas.

”[D]et nya systemet kan i själva verket ha ämnat göra det möjligt för ministern att avlägsna, när de nya pensionsåldrarna nåtts, vissa grupper av domare medan andra domare hålls kvar på sina poster”, heter det i ett pressmeddelande från EU-domstolen i samband med tisdagens dom.

Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani sitter i det utskott som bland annat behandlar rättsstatlighetsfrågor välkomnar domen.

– Jag är imponerad över att Polen får en smäll på fingrarna av EU-domstolen. Att politisera domstolsväsendet, i Polens fall genom att sänka pensionsåldern på domare, går på tvären med EU:s grundläggande värderingar, säger Al-Sahlani i ett uttalande till Europaportalen.

Ett av flera liknande fall 

Efter att den polska regeringen kom till makten 2015 har den genomfört en rad reformer av landets rättsväsende som kritiker menar underminerar domstolarnas oberoende och rättsstatsprincipen. EU-kommissionen har tagit ett antal polska domstolslagar inför EU-domstolen för att se om de är förenliga med EU-rätten. Man har även inlett ett så kallat artikel-7.1-förfarande mot den polska regeringen för att på ett allvarligt sätt hotar rättsstatsprincipen.