Karl-Petter Thorwaldsson LO, Eva Nordmark TCO och Göran Arrius Saco.

Bild: Fredrik Hjerling/Eva Edsjö/Knut Capra Pedersen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Rösta i EU-valet

Det behövs engagerade svenska Europaparlamentariker på plats i Bryssel och Strasbourg som kan stå upp för ett öppet, tolerant och demokratiskt Europa. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar sig till valurnorna den 26 maj. Det skriver de fackliga ledarna för LO Karl-Petter Thorwaldsson, TCO Eva Nordmark och för Saco Göran Arrius.

Den 26 maj hålls val till Europaparlamentet. I ljuset av de stora utmaningar som vi tillsammans står inför i Europa är det ett val som kommer få stor betydelse för Sverige och EU. 

Mycket står på spel för det europeiska samarbetet. Det finns starka drivkrafter som vill splittra EU och som i ett antal medlemsländer underminerar demokratiska principer, rättsstaten, fri press, forskning och utbildning samt mänskliga rättigheter. Det vore förödande om dessa drivkrafter blir starkare och befäster sig i det europeiska samarbetets kärna. Därför är Europaparlamentsvalet i år viktigare än någonsin. 

För jobb och tillväxt
Öppenhet, fri rörlighet och en fri och rättvis handel gynnar svensk ekonomi och sysselsättning. Genom att fokusera på att undanröja hinder för arbetstagare, studenter och konkurrenskraftiga företag kan EU bli en ännu starkare motor för jobb och tillväxt. Men EU:s inre marknad kan inte bygga på konkurrens med låga löner och dåliga villkor, utan istället måste EU värna en rättvis konkurrens där fri rörlighet för varor, kapital, företag och personer går hand i hand med social trygghet och ökade offentliga investeringar. 

En hållbar utveckling måste komma alla Europas medborgare till gagn. Det behövs ordentliga satsningar på omställning av arbetskraften för att möta framtidens arbetsliv. I allt detta kan EU spela en viktig roll genom att sätta upp riktmärken, bevaka framsteg och stödja med finansiella medel, men även att bestämma miniminivåer för skydd för arbetstagares villkor och arbetsmiljö. 

Sverige och övriga EU-länder är dessutom mer sammanlänkade med världsekonomin än någonsin tidigare. Inte minst är de handelsavtal som sluts mellan EU och andra länder av avgörande betydelse för våra svenska företags förutsättningar att exportera och importera varor och tjänster. Vi driver på för att handelsavtalen ska respektera nationella parter, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden och att krav ställs på rättvisa löner och arbetsvillkor i tredje land. 

Stärk arbetsmarknadens parter i EU
Att våra kollektivavtal värnas är en mycket viktig utgångspunkt för det fackliga EU-arbetet. Den svenska partsmodellen uppmärksammas regelbundet internationellt för att den lyckas koppla ökad konkurrenskraft med bra arbetsvillkorvillkor, och därmed främjar en hållbar och inkluderande tillväxt. Men att vår partsmodell står stark är inte mycket värt i ett sammanflätat Europa om arbetstagarnas villkor inte stärks i resten av EU. Inte minst i medlemsstater som går mot mer auktoritära styren ser vi hur våra systerorganisationer kämpar i motvind för att upprätthålla de fackliga rättigheterna och möjligheten att kollektivt förhandla för bättre villkor. 

En viktig uppgift för EU och dess medlemsländer bör därför vara att, i linje med Europeiska pelaren för sociala rättigheter, stärka arbetsmarknadens parter, både på nationell och europeisk nivå, och att involvera parterna mer i utformandet av politiken på viktiga områden. EU måste också respektera de olika nationella arbetsmarknadsmodellerna och låta parterna på EU-nivå träffa överenskommelser som, om parterna så önskar, kan omvandlas till direktiv enligt EU:s fördrag.    

Mycket av det som beslutas om på EU-nivå har direkt påverkan på oss i Sverige, på nationell, regional och lokal nivå. Det handlar om lagstiftning eller andra åtgärder på centrala områden som klimat, migration, handel, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, säkerhet, gränsöverskridande brottslighet och mycket mer. 

Ett öppet, tolerant och demokratiskt Europa
Vi, företrädare för de fackliga centralorganisationerna, ser positivt på EU och är övertygade om att det europeiska samarbetet kan främja hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning också i framtiden. Och vara en garant för grundläggande värden, friheter och rättigheter. Men det är inte en självklar utveckling för EU. 

Det behövs engagerade svenska Europaparlamentariker på plats i Bryssel och Strasbourg som kan stå upp för ett öppet, tolerant och demokratiskt Europa. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar sig till valurnorna den 26 maj. De politiker vi lägger vår röst på är de som kommer vara med och påverka, inte bara utvecklingen inom EU, utan även i Sverige. 

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Eva Nordmark, TCOs ordförande

Göran Arrius, SACOs ordförande