Bild: Alexander Mahmoud

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ökad kompetens ger ökad öppenhet

EU:s regeringar bör möta frihandelns negativa effekter för arbetstagarna med effektiva stöd till vidareutbildning och kompetensutveckling. Det är viktigt att EU:s ny kompetensagenda inte får en alltför snävt fokus på lågkvalificerad arbetskraft utan att fler omfattas. Det skriver Eva Nordmark ordförande TCO.

I sin senaste upplaga av "World Economic Outlook" varnar Internationella valutafonden, IMF, för att endast en liten del av världens befolkning upplever att frihandel är positiv. Beslutsfattare och näringsliv bör ta detta på allvar.

När EU:s utbildningsministrar träffas i Bryssel idag  måndag kommer de att diskutera kommissionens förslag till en ny kompetensagenda.  Med ett alltför snävt fokus på lågkvalificerad arbetskraft missar man den viktiga grupp som de välutbildade utgör. Det riskerar att hota konkurrenskraft, tillväxt och stödet för rörlighet över gränserna.

Sveriges utveckling är ett exempel på att handel och öppenhet mot omvärlden skapar välstånd. Samtidigt äger vi en insikt om att en alltmer föränderlig och globaliserad arbetsmarknad innebär att jobb försvinner och industrier slås ut. Att Sverige generellt har en frihandelspositiv inställning beror inte bara på vårt exportbehov utan på att de som förlorar jobben på grund av globaliseringen har goda möjligheter att få nya bra jobb.

Detta förutsätter bland annat en fullgod arbetslöshetsförsäkring, en aktiv arbetsmarknadspolitik, kollektivt förhandlade omställningsavtal och möjligheter till livslångt lärande. De svenska omställningssystemen har en central betydelse för arbetstagarnas möjligheter att anpassa sig till utvecklingen och därmed se mer positivt på framtid och förändring.

I sin rapport uppmanar IMF beslutsfattare att hantera frihandelns negativa effekter för arbetstagarna genom effektivt stöd till vidareutbildning, kompetensutveckling samt yrkesmässig och geografisk rörlighet. Det är ett viktigt budskap som bör hörsammas även av EU:s regeringar.

Idag möts EU:s utbildningsministrar i Bryssel för att diskutera EU-kommissionens förslag till en ny kompetensagenda för Europa. Målet med agendan är att lyfta den europeiska arbetsmarknaden genom ökade baskunskaper och förbättrad matchning. TCO välkomnar kommissionens förslag som bygger på en relevant insikt om att fokus på kompetens är nyckeln till att möta de utmaningar som den globala konkurrensen för med sig.

Annons

Förslaget har dock ett alltför snävt fokus på kompetensutveckling för lågkvalificerade arbetstagare. I allt väsentligt betonar agendan ett behov av att höja lägstanivån av kvalifikationer, men den tar inte upp det övergripande behovet av en mer välfungerande dynamik och ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden. Omställningsförmågan hos de relativt sett mer högkvalificerade måste bli mycket bättre, inte minst för att arbetstillfällen ska frigöras för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Uppemot hälften av arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens, samtidigt som en stor del av arbetskraften vill växla jobb och vidareutbilda sig. På detta borde EU:s kompetensagenda rikta ett lika tydligt fokus som på behovet av att höja de lägsta kompetenserna. Jag hoppas att Sveriges utbildningsminister kan bidra med detta perspektiv vid mötet.

Kompetensagendan lyfter dessutom fram behovet av arbetsplatsförlagd och arbetsgivarledd kompetensutveckling. Detta är inte minst centralt för näringslivets omställningsförmåga. Att satsa på kompetensutveckling av den egna arbetskraften ökar företagens konkurrenskraft och kapacitet till anpassning till nya ekonomiska och teknologiska förutsättningar. Företag som Ericsson bör dra lärdom av detta.  

TCO vill se en politisk kraftsamling, på såväl nationell som europeisk nivå, för att åstadkomma utveckling och omställning för fler och bättre jobb. Med satsningar på kompetensutveckling och mer utvecklade system för omställning i Sverige och i övriga Europa skulle ökad öppenhet till omvärlden inte stoppas, utan välkomnas. Och globaliseringens fördelar skulle komma fler till del.   

 

Eva Nordmark

Ordförande TCO