Hoppa till artikelns andra spalt.

Skarp kritik mot hemliga EU-möten

Många EU-lagar förhandlas fram under stort hemlighetsmakeri. Innan onsdag vill EU-ombudsmannen ha alla papper på bordet.

I juni inledde Europeiska ombudsmannen en granskning av de så kallade trilogerna – stängda möten där EU-lagar förhandlas fram mellan företrädare för parlamentet, och medlemsländerna där även kommissionen deltar.

– Det är där uppgörelser nås som påverkar över 500 miljoner européer, sade Emily O’Reilly, EU-ombudsmannen som ansvarar för granskningen, under en diskussion i Europaparlamentet på måndagen.

Antalet lagar som kommer till stånd inom trilogerna, som inte finns med i EU-fördraget, har stadigt ökat och de kritiseras för att stänga allmänheten ute från den demokratiska processen.

– I princip existerar inte triloger och har aldrig gjort så. De skapades på 1980-talet med syfte att skynda på beslutsprocessen, sade Alberto Alemanno, professor i EU-rätt

Han pekar på att runt fyra femtedelar av all lagstiftning i EU som involverar både EU-parlamentet och ministerrådet där medlemsländerna sitter slås fast i triloger. Alemanno är kritisk till att så pass stor del av EU-lagarna kommer till i sådana informella fora.

– Det finns ett glapp mellan informalitetet och EU:s öppenhetslagstiftning. Den demokratiska legitimiteten saknas, sade Alberto Alemanno som fick medhåll av Jorgo Riss från Greenpeace som lobbar för striktare miljöregler.

–Det är ett hot mot demokrati och riskerar att missbrukas. I stora frågor behöver man tid så att folk utanför Bryssel kan bli aktiva och organisera sig, sade Riss som pekar på att företag och organisationer på plats i Bryssel får en ofördelaktig tillgång till vad som sker bakom trilogernas stängda dörrar tack vare intensivt lobbande med deltagarna.

Vicky Marissen från konsultfirman PACT som specialiserar sig på EU-lagstiftning ser triloger som en nödvändighet för att nå enighet mellan EU-parlamentet och de 28 medlemsländerna och att det i nästan alla länder finns formella och informella fora för att stifta lagar. Men hon är kritisk till att de används utan reflektion.

– Frågan om huruvida det behövs en trilog i varje lagstiftningsärende ställs inte längre. Det finns stort utrymme för förbättringar, sade Vicky Marissen.

Den före detta brittiske konservative EU-parlamentarikern Malcolm Harbour som suttit med i många triloger i egenskap av utskottsordförande menar att det rör sig om väldigt organiserade möten.

– Om trilogerna genomförs korrekt är de ingen fara mot demokratin, sade Malcolm Harbour.

Flera av deltagarna under diskussionen menade dock att inte alla triloger utförs lika välordnat som Harbours. De menade att man som utomstående inte kan få tillgång till dokument, vad som ska förhandlas eller ens när mötena ska äga rum. Eventuella protokoll och deltagarlistor är dessutom hemliga.

– Vi ber inte om månen utan bara att trilogerna ska ligga i linje med EU-fördraget, sade rättsprofessorn Alberto Alemanno och syftade på öppenhetsparagraferna i fördraget.

EU-ombudsmannen Emily O’Reilly skickade när hon inledde granskningen brev till de tre EU-institutionerna parlamentet, ministerrådet och kommissionen med en rad frågor och en begäran om att få se alla dokumentet – protokoll, deltagarlistor, noteringar och liknande som rör två tidigare triloger. Svaren vill hon ha senast i morgon onsdag.

– Vi måste göra det tydligt vilka som påverkar lagstiftandet i EU-institutionerna, sade Emily O’Reilly.