Även om det dagspolitiska läget är annorlunda idag än i efterkrigstidens Europa, är EU:s fredsagenda angelägen, skriver Margareta Cederfelt.

Bild: Riksdagen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ett enat Europa behövs för fortsatt fred

Händelseutvecklingen i Ukraina för åter in fredsperspektivet i debatten. Det skriver riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M).

EU:s grundprinciper är lika aktuella idag som när EU grundades. De ursprungliga intentionerna för EU var att få slut på de ständiga krigen mellan Europas länder. Från och med år 1950 började sex europeiska länder, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland, att samarbeta ekonomiskt och politiskt för att bevara freden inom den så kallade kol- och stålunionen.

Under 1950-talet dominerades relationerna mellan östblocket och västmakterna av det kalla kriget. Sovjetiska stridsvagnar slog ned protester mot kommunistregimen i Ungern år 1956. År 1957 undertecknades Romfördraget. Därigenom skapades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden. Behovet av ett gemensamt organ för att stärka freden var påtagligt.

Den senaste tidens händelseutveckling i Ukraina visar tydligt att EU:s grundläggande syfte om samarbete mellan grannländer för att uppnå och bibehålla fred är lika aktuellt idag som på 1950-talet. EU-kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet har alla uttryckt stöd till förmån för Ukraina. Dels handlar det om ett långsiktigt stödpaket i syfte att stötta Ukrainas ekonomiska och politiska reformer men framför allt handlar det om akuta insatser för att stödja freden och Ukrainas territoriella integritet gentemot Ryssland.

EU fick Nobels fredspris år 2012 för att ha främjat fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa, vilket kan ses som ett tecken på att EU behövs. Händelseutvecklingen i Ukraina sätter EU på prov men åskådliggör också vikten av ett samarbete. EU:s medlemsländer kan genom ett gemensamt agerande aktivt bidra till en långsiktig fred i Ukraina. År 2014 är det återigen EU:s ursprungliga värdegrund om fred och frihet som väger tyngst på agendan. I dagsläget finns det ingen annan organisation som kan axla detta ansvar som EU har.

Dagens EU-debatt har förskjutits från fredsperspektivet till förmån för den inre marknaden, konkurrensfördelar och arbetsmarknad, vilket i sig är viktiga frågor. Händelseutvecklingen i Ukraina för åter in fredsperspektivet i debatten. Fred är inte allomgivet utan är ständigt aktuellt. Även om det dagspolitiska läget är annorlunda idag än i efterkrigstidens Europa, är EU:s fredsagenda angelägen. EU har genom sitt agerande visat att unionen är en fredsaktör att räkna med.

Utvecklingen i Ukraina lyfter fram behovet av ett enat Europa för fortsatt fred. Vi moderater står till fullo bakom EU:s freds- och frihetstanke. Alliansen har och kommer också fortsättningsvis att arbeta för att stärka freden i Europa och dess grannländer.

Margareta Cederfelt (M)
Riksdagsledamot, Stockholm