Mycket har gjorts i arbetet för mänskliga rättigheter, mycket görs, men mer måste göras för att förebygga konflikter och ge stöd till demokratiutveckling. Det gäller inte minst i Europas södra grannländer där EU med större kraft måste ta sig an allvarliga utmaningar, skriver Lars Adaktusson (KD).

Bild: Lennart Molin

Hoppa till artikelns andra spalt.

För en mer aktiv och kraftfull europeisk utrikespolitik

EU måste utgöra en internationell motkraft mot förtryck, terrorism och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det skriver Lars Adaktusson Kristdemokraternas förstanamn i Europaparlamentsvalet.

Idag kan vi konstatera att antalet krig länder emellan glädjande nog minskar – samtidigt är det uppenbart att inbördeskrigen och de regionala konflikterna blir fler. Brutalitet och mänskligt lidande försvinner inte. Förtryck, terrorism och flyktingströmmar ökar hela tiden – människors grundläggande rättigheter kränks dagligen. 

Ändå har den Europeiska unionen möjlighet att utgöra en motkraft – att i och utanför Europa stå upp för demokrati och solidaritet. Genom det unika samarbetet 28 länder emellan, genom den gemensamma värdegrund på vilket samarbetet bygger, finns förutsättningar att göra skillnad och att konkret påverka auktoritära system och diktaturer. Medlen som den Europeiska unionen förfogar över är flera.

Det kan handla om diplomati, handel och utvecklingsbistånd av olika slag – men det kan också handla om sanktioner eller andra riktade åtgärder för att värna medmänniskor vars tillvaro är hotad.

Mycket har gjorts i arbetet för mänskliga rättigheter, mycket görs, men mer måste göras för att förebygga konflikter och ge stöd till demokratiutveckling. Det gäller inte minst i Europas södra grannländer där EU med större kraft måste ta sig an allvarliga utmaningar.

Kriget i Syrien måste få ett slut. Ur alla aspekter, humanitära såväl som politiska, är det förkastligt att varje ingripande för att stoppa den historiska tragedin blockeras av Ryssland (och Kina). Säkerheten för Mellanösterns enda demokrati måste stärkas. Alla former av antisemitism, alla typer av hot mot Israels existens och det judiska folket är och förblir oacceptabla. Religionsfriheten måste garanteras. Tusentals människor i länder som Egypten, Irak och Syrien förföljs och mördas av det enda skälet att de har en kristen tro. Det religiösa våldet är avskyvärt och måste stoppas. 

Detta är några områden, det finns betydligt fler, där EU kan och måste göra mer.

Tillsammans med andra kristdemokrater i EU vill jag vara pådrivande för en mer aktiv och kraftfull europeisk utrikespolitik, inte minst i Mellanöstern. Jag vill arbeta för att Europa gemensamt står för en värderingsbaserad utrikespolitik där mänskliga fri- och rättigheter har högsta prioritet.

Det finns i valrörelsen anledning att diskutera det europeiska samarbetets framgångar och vårt ansvar för att förvalta och bygga vidare utifrån dem. Det är tyvärr alltför enkelt att glömma bort det faktum att det samarbete vi ser idag inte är någon historisk självklarhet. Att européer fritt kan göra affärer över gränserna, skicka varor mellan länder, bosätta sig var som helst på kontinenten och arbeta i ett annat land är en fantastisk politisk bedrift som skapar såväl ekonomiska som kulturella band. Denna, den inre marknaden, är en drygt 20-årig företeelse som är värd att vårda och utveckla.

Värd att vårda eftersom den inre marknaden inneburit att BNP för EU27 blivit 2,13 procent – eller 233 miljarder euro – högre 2008 än om den inte skulle ha funnits. Bryter vi ned vad detta innebär i extra inkomst per EU-medborgare så handlar det om nästan 4500 kronor. Antal nya jobb som skapats mellan 1992 och 2008 bedöms vara 2,7 miljoner.

Värd att vårda eftersom den är av avgörande karaktär för företagsamheten, med en varuexport och tjänstexport från Sverige till EU som 2012 uppgick till drygt 660 respektive 245 mdkr.

Värd att utveckla eftersom Europas ekonomier är fortfarande alltför uppdelad. Det gäller inte minst inom tjänstesektorn. Trots att tjänstesektorn står för nästan 70 procent av Europas ekonomi, trots att EU har antagit ett tjänstedirektiv som ska öppna gränserna, omfattas inte merparten av tjänsterna av den inre marknaden. Idag finns det beräkningar som tyder på att ett genomförande av tjänstedirektivet i alla medlemsländer skulle ge uppemot 600 000 nya jobb och en ökning av EU:s BNP med 330 miljarder euro motsvarande närmare 3000 miljarder kronor. Tillsammans med andra kristdemokrater i EU vill jag arbeta för att ambitionen och takten ökar i arbetet för att få bort de handelshinder som finns kvar.

Det säger sig självt att Sverige, liksom övriga medlemsländer, gynnas av handel över gränserna. Frihandel skapar tillväxt och utveckling och måste alltid vara en av grundpelarna i det europeiska samarbetet. Är det någon gång som vi behöver fungerande handel och framgångsrika företag så är det idag när 26 miljoner människor i Europa går arbetslösa.

Jag vill verka för frihandel, inte bara mellan Europas länder utan också genom separata avtal, med exempelvis USA. Jag vill arbeta för slopade exporttullar och färre handelshinder för fattiga länder. Internationell handel är en förutsättning för ekonomisk utveckling och stabilitet, inte minst i den fattiga delen av världen.

Gemensamt kan vi stötta frihet och demokrati i vårt närområde. Talar vi med en röst kan vi möta de krafter, i Mellanöstern eller Moskva, som inte skyr några medel för att kväva arabers eller ukrainares rop efter frihet.

Ett Europa som finner gemensamma lösningar på gemensamma problem. Ett Europa som samarbetar med respekt för olikheten. Detta Europa kommer jag att arbeta för i Bryssel.

Lars Adaktusson (KD)
Kandidat till Europaparlamentet