Den 20 februari meddelar Danmarks högsta domstol sitt utslag som kan få Lissabonfördragets EU-lagar att bli ogiltiga i landet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Danmark håller andan inför EU-dom

Högsta domstolen i Danmark utreder om den förra regeringen bröt mot landets grundlag då den undertecknade Lissabonfördraget.

Domstolen ska avgöra huruvida det danska tillträdet till Lissabonfördraget gick rätt till. Den 20:e paragrafen i landets grundlag kräver nämligen en folkomröstning eller fem sjättedelars majoritet i Folketinget när maktbefogenheter överförs till en mellanstatlig organisation som EU.

Inget av detta skedde innan undertecknandet av fördraget och ett trettiotal danska medborgare i sammanslutningen Folkeafstemningskomitéen har begärt att högsta domstolen undersöker fallet.

Finner domstolen att den dåvarande regeringen bröt mot landets grundlag kan följderna bli ödesdigra.

– Rättsakter som bygger på Lissabonfördraget kommer bli ogiltiga i Danmark och det kommer få mycket allvariga konsekvenser, sade Peter Biering, den danska regeringens representant i fallet, rapporterar Notat.

Redan 2008 lämnade sammanslutningen in sin anmälan om att den dåvarande regeringen bröt mot grundlagen. För två år sedan godkände högsta domstolen deras rätt att få saken prövad efter att den fått av avslag i den danska appellationsdomstolen Østre Lendsret 2009

Det danska justitiedepartementet hade då fastställt att ingen maktöverföring från Köpenhamn till Bryssel skulle ske i och med Lissabonfördraget. Beslutet innebar att ingen folkomröstning eller fem sjättedelars majoritet i Folketinget ansågs krävas av den dåvarande regeringen ledd av Anders Fogh Rasmussen.

Enligt Ole Krarup, professor i juridik och en av de drivande bakom ansökan, kommer domen bli rättshistorisk.

– Domen kan inte bara få betydelse för den framtida användningen av paragraf 20 utan också för befolkningen och den danska demokratin, sade Ole Krarup i Højesteret – Danmarks högsta domstol.
 
Den 20 februari klockan tolv meddelar Danmarks högsta domstol sitt utslag.