Föreningen Livstycket tilldelades pris av EESK för sitt projekt att lära invandrarkvinnor läsa, skriver Ellen Nygren.

Bild: ©2012, The EESC

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Svenskar vann EU-pris

Föreningen Livstycket från Tensta fick pris av EESK för sitt arbete att lära invandrarkvinnor läsa. EESK anslöt sig även till förslaget om skärpta EU-regler vid försäljning av försäkringar till konsumenter i Europa. Det skriver Ellen Nygren, LO, ledamot av EESK.

När Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK,  hade sitt möte i december 2012 hade jag personligen två extra spännande dagar.

Första dagen delade kommittén ut sitt Civil Society Prize till tre organisationer som gjort framstående saker. Mottot för priset är "Rewarding Excellence in Civil Society Initiatives" och årets specifika tema var "Innovate for a sustainable Europe!".

En av de tre pristagarna är den svenska föreningen Livstycket, som har sin verksamhet i Tensta i Stockholm. Livstycket tilldelades priset för sitt projekt att lära invandrarkvinnor läsa, bland annat genom skapande verksamhet i textil.

Jag nominerade Livstycket till priset, eftersom jag tycker att läskunnighet är en grundförutsättning för att kunna ta aktiv del i demokratin och i samhället i stort, och Livstyckets verksamhet är nyskapande genom sin metod. Verksamheten förtjänar uppmärksamhet och kan förhoppningsvis tjäna som inspiration för fler.

Den andra dagen gjorde jag min debut som föredragande i ett förslag till yttrande. Detta yttrande handlade om förslaget till reviderat direktiv om försäkringsförmedling.

Försäkringsförmedlingsdirektivet är den enda EU-lagstiftning som reglerar försäljningen av försäkringprodukter för att skydda konsumenternas rättigheter. Turbulensen på finansmarknaden har visat på betydelsen av att skapa ett effektivt konsumentskydd på alla finansiella områden. G20-gruppen begärde 2010 att OECD tillsammans med andra berörda internationella organisationer skulle utforma gemensamma principer för att stärka konsumentskyddet vid köp av finansiella tjänster.

Förslaget till reviderat direktiv (det andra försäkringsförmedlingsdirektivet) syftar till att förbättra regleringen av försäkringsmarknaden genom att skapa lika villkor för alla som deltar i försäljning av försäkringsprodukter och till att stärka skyddet för försäkringstagarna.  

Med förslaget utvidgas tillämpningsområdet till i stort sett all distribution av försäkringsprodukter, oavsett vem som utför den. Särskilda krav ställs vid försäljning av det som kallas försäkringsprodukter med investeringsinslag, vilket framför allt handlar om pensionsförsäkringar. Intressekonflikter ska identifieras, hanteras och reduceras. Om förmedlaren uppger för kunden att han agerar på oberoende grund föreslås ett förbud mot provision från tredje part.

EESK välkomnar kommissionens initiativ till översyn av försäkringsförmedlingsdirektivet och ställer sig i huvudsak positiv till förslagen. Några definitioner behöver dock förtydligas för att direktivet ska få avsedd effekt, och dessa pekar vi ut i yttrandet.

Till plenarmötet hade ett par ändringsförslag inkommit, både från småföretagare och konsumentföreträdare. Det blev en konstruktiv debatt. Omröstningen gav det positiva resultatet att yttrandet antogs enhälligt! Det kändes verkligen som ett konstruktivt avslut på verksamhetsåret 2012, och en uppmuntrande debut för mig som föredragande.