Kvotering är oacceptabelt, skriver Anne Wigart, Svenskt Näringsliv. Personerna på bilden har ingt med artikeln att göra.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Könskvotering är ett oacceptabelt ingrepp

Det måste vara upp till aktieägarna själva att bestämma bolagsstyrelsers sammansättning och kompetens. Det skriver Anne Wigart, Svenskt Näringsliv, i replik till  Ylva Johansson (S), Olle Ludvigsson (S) och Anna Hedh (S).

Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i börsbolags styrelser som EU-kommissionen presenterade i förra veckan.
 
Efter omfattande kritik backade EU-kommissionen från att föreslå tvingande kvoteringsregler för börsbolagens styrelser.
 
Kommissionens förslag innebär istället att medlemsstaterna måste tillse att de större börsbolagen har transparenta rekryteringsprocesser med förutbestämda, klara kriterier för rekrytering av styrelseledamöter, och om två kandidater har likvärdiga kvalifikationer måste bolaget välja kandidaten av det underrepresenterade könet.

Målet är att minst 40 procent av styrelseledamöterna i bolaget är kvinnor senast 2020. Förslaget kräver också att börsbolagen fastställer ett eget, företagsspecifikt, mål för könsfördelningen i bolagsledningen som ska uppfyllas senast 2020. Bolagen ska varje år rapportera om sina framsteg för att nå 40-procentsmålet och det egna målet för bolagsledningen. Gör ett bolag inte detta väntar sanktioner som varje medlemsstat bestämmer.
 
Svenskt Näringsliv anser att lagstadgad kvotering till börsbolagens styrelser är en oacceptabel metod för att öka andelen kvinnliga styrelseledamöter. En sådan metod skulle ta ifrån bolagens ägare den självklara rätten att själva välja styrelseledamöter.
 
Även det nu presenterade förslaget har mött stark kritik eftersom det innebär långtgående ingrepp i äganderätten. Det måste vara upp till aktieägarna själva att bestämma styrelsens sammansättning så att den har den kompetens som ägarna bedömer vara den bästa för att bolaget ska bli framgångsrikt. Särskilt i dessa kristider borde det viktigaste vara att underlätta för bolag att skapa ökad tillväxt och välstånd och inte - som förslaget gör - öka deras administrativa börda.
 
Det bör betonas att aktieägarna förväntas ta ett starkt ansvar för bolaget, och tillsättandet av personer i styrelsen är deras främsta medel för att fullgöra detta ansvar. Självreglering genom bolagsstyrningskoder, baserade på principen ”följ eller förklara”, är ett bra medel för att reglera styrelsens sammansättning i börsbolagen.
 
Kvotering har svagt stöd hos svenska folket. En majoritet motsätter sig att EU skulle bestämma om könskvotering av bolagsstyrelser i alla EU-länder, medan drygt en av tio stödjer idén, enligt en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv under oktober 2012.
 
Kommissionens förslag ska nu behandlas av EU-parlamentet och medlemsstaternas regeringar. Elva medlemsstater, däribland Sverige, har tidigare motsatt sig kvoteringsregler på EU-nivå. Det är bara att hoppas att de motsätter sig också detta förslag.
 
Anne Wigart
Ansvarig bolagsstyrning och bolagsrätt Svenskt Näringsliv