Framtida pensioner och de ungas vilkor på arbetsmarknaden skapade debatt på EESK-mötet skriver Ellen Nygren (LO)

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Fokusera på gamla och unga

EU bör stärka de offentliga pensionerna och jobba mot åldersdiskriminering av unga personer i arbetslivet. Det skriver Ellen Nygren, LO, ledamot i EESK.

Vid Europeiska ekonomiska sociala kommitténs, EESK,  möte 11-12 juli hade vi flera ärenden som ledde till spänstig debatt. Dessutom fick vi besök av Cyperns EU-minister Mavroyannis, med anledning av Cyperns nyligen inledda ordförandeskap, och kommissionär Potocnik som deltog i debatten om "Rio+20".

Därtill hade arbetsgivargruppen två viktiga personval att göra för framtiden. Det är arbetsgivargruppen som ska föreslås nästa ordförande för kommittén, efter svenske Staffan Nilsson, som avgår i april 2013. De valde nu sin kandidat till det uppdraget; Henri Malosse från Frankrike. Han lämnar därmed posten som ordförande för arbetsgivargruppen i EESK och till ny ordförande där utsågs Jacek Krawczyk från Polen.

Kommissionens vitbok om pensioner behandlades på mötet. Kommittén var denna gång betydligt mer ense än när den tidigare grönboken om pensioner behandlades.

Nu fokuserar EESK i sitt yttrande bland annat på att betona betydelsen av de offentliga pensionssystemen. EESK beklagar att kommissionen lägger större vikt vid andra aspekter av pensionssystemet, och inte söker lösningar för att stärka de offentliga pensionerna.

En höjning av den lagstadgade pensionsåldern kan vara socialt riskabelt på sikt eftersom det finns en risk att många pensionärer kan drabbas av fattigdom konstaterar EESK.

Kommittén anser att medlemsstaterna bör omfördela sitt välstånd. De bör inrikta sitt reformarbete på att öka inkomsterna som finansierar pensionssystemen. Sysselsättningen bör ökas, och mekanismerna för inbetalning av skatter och avgifter bör förbättras. Man måste ta itu
med obeskattat arbete och skatteflykt.

Kommissionens initiativ ”Bättre möjligheter för unga” tar upp människor i den andra änden av förvärvslivet jämfört med pensionärerna. EESK skriver här att kommissionens initiativ är bra, men påminner om att samarbeta med arbetsmarknadens parter. Samtidigt konstaterar kommittén att åtstramningspolitiken i medlemsstaterna tillsammans med bristen på en tydlig och allmänt omfattande tillväxtpolitik kan inverka negativt på "Bättre möjligheter för unga".

EESK betonar värdet av att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid, vikten av lämplig utbildning- och yrkesrådgivning och att det behövs kvalitetsstandarder för lärlings- och praktikplatser. Därför välkomnas initiativet att under året presentera en kvalitetsram för att stödja anordnandet av och deltagandet i traineeutbildningar av hög kvalitet.

Arbetsmarknadsparternas deltagande poängteras i fråga om utbyte av bästa praxis liksom vid utformning, genomförande och övervakning av systemet för lärlingsplatser. Unga ska inte åldersdiskrimineras på arbetet. De behöver fasta och skäligt betalda arbeten och garanterad social trygghet redan i början av karriären.