EESK vill att EU:s bistånd blir mer effektivt och fritt från korruption, skriver Ellen Nygren (LO).

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Bekämpa skatteparadisen

Samordnad strategi kan skärpa kampen mot skattebedrägerier. Lika så bör korruptionen som gör biståndet ineffektivt och kontraproduktivt begränsas. Det skriver Ellen Nygren från EESK:s majmöte i Bryssel.

Skatte- och finansparadis, är ett hot mot EUs inre marknad anser Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK. Det var ett av resultaten vid EESK:s majmöte i Bryssel.

Kommittén vill att EU ökar sitt engagemang i G20, OECD och FATF (finansiella aktionsgruppen mot penningtvätt) för att snarast få bukt med skumma skattejurisdiktioner och förplikta medlemsstaterna att bekämpa brottslighet som har sin grund i sådana.

EU-institutionerna uppmanas att förhindra missbruk av hemvist-principen genom fiktiva ägarförhållanden som ger ägarna möjlighet att gömma sig bakom holdingföretag utan verksamhet eller skalbolag och på så sätt undvika att betala skatt.

EESK anser det är allvarligt att juridiska byråer och konsulter erbjuder tjänster för att kringgå skattskyldighet, särskilt bolagsskatt. EESK stöder införandet av en samordnad strategi som skärper kampen mot skattebedrägerier och som begränsar den fria etableringsrätten om det rör sig om skalbolag som inrättats av skatteskäl.

Att göra EUs utvecklingspolitik för världens fattiga länder mer effektiv; en agenda för förändring (Agenda for Change) och det framtida upplägget för budgetstödet från EU till tredjeländer var det ärende som föranledde den mest intensiva debatten under majmötet.

Föredragande kom från den fackliga gruppen och arbetsgivarna varnade att de inte skulle kunna ställa sig bakom yttrandet om de inte fick acceptans för alla sina ändringsförslag. Det röstades igenom med påtagligt splittrat resultat, vilket är ganska ovanligt i kommittén.

EESK välkomnar och stödjer de båda förslagen från kommissionen, men betonar att det civila samhällets organisationer måste involveras i hela processen som gäller utvecklingssamarbetet. Man måste säkerställa balans i samråden med de europeiska organisationerna i civila samhället och mottagarländerna.

ILOs så kallade Decent work agenda måste beaktas. Agendan innefattar fyra teman; jobbskapande, säkerställande av rättigheter i arbetslivet, utsträckning av socialt skydd och främjande av social dialog.

Arbetsmarknadens parter måste involveras från början i den politiska dialogen för att säkerställa ett demokratiskt egenansvar i utvecklingsinsatserna, som inte bara berör regeringarna. EU-kommissionen bör  i största möjliga utsträckning stärka det europeiska civila samhällets och mottagarländernas direkta engagemang i en strävan efter ett partnerskap som skulle kunna begränsa korruption som gör biståndet ineffektivt och kontraproduktivt. EU bör förbättra biståndets effektivitet genom att i samband med ekonomiska partnerskapsavtal och associerings- eller frihandelsavtal bedöma dessas konsekvenser innan man sluter avtalen samt i samband med uppföljningen av dem.

Aktörer i den privata sektorn uppmanas att respektera och tillämpa normer och principer i ILOs konventioner och omfattas av det kontrollsystem som inrättats av ILO. Särskilt multinationella företag bör respektera dessa, samt OECDs riktilinjer för multinationella företag och FNs ram för att ”skydda, respektera och åtgärda”.