Demokratin behöver ett aktivt medborgarskap, menar Ellen Nygren.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Bra med Europaår för medborgarna

Idén om ett aktivt medborgarskap grundat på delaktighet handlar om att stärka demokratin och EUs grundvärderingar. Det skriver Ellen Nygren, LO, ledamot av Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK.

Skatt på finansiella transaktioner var en av de mer spektakulära frågor som debatterades på Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK, under marsmötet i Bryssel.

Kommittén välkomnar kommissionens förslag om införande av en skatt på finansiella transaktioner. Det finns ett behov att uppnå en global tillämpning av skatten och det bästa sättet kan vara att börja med att införa en sådan i EU.

Det är positivt att skatten kan göra det möjligt att ändra beteendet bland finansaktörerna och minska högfrekvens-/låglatenshandeln (så kallad robothandel), som är rent spekulativ och skapar instabilitet på finansmarknaden, och saknar koppling till realekonomins normala funktion. Skatten skulle bidra till att stabilisera finansmarknaderna eftersom fördelarna blir större när det gäller placeringar på medellång och lång sikt.

EESK vill ha en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet om utvärdering av följderna av skatten, istället för den treårsrapportering som kommissionen föreslår.

Vidare diskuterades innehållet i ett kommande europeiskt tema-år.  Kommissionen planerar att utropa 2013 till Europaåret för medborgarna. EESK framhåller att medborgarna spelar en absolut central roll för Europas framtid och Europas integrering, och stöder flera av idéerna i kommissionens förslag.

De stora utmaningar som Europa och dess invånare står inför kräver särskilda prioriteringar under Europaåret. Medborgarnas låga förtroende för EU, deras bristande tilltro till sin förmåga att påverka EUs beslut och deras bristande delaktighet i beslutsfattandet försvagar EU-tanken och står i vägen för kvalitativa beslut och EUs utveckling på sikt.

EESK föreslår att den rättsliga grunden för året bör förtydligas och benämningen ändras till ”Europaåret för ett aktivt medborgarskap grundat på delaktighet”.

Idén om ett aktivt medborgarskap grundat på delaktighet handlar om att stärka demokratin och EUs grundvärderingar samt diskussionen om respekten för medborgarnas politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.