DDet blev en lång och känslosam debatt om GMO på EESK:s januarimöte skriver Ellen Nygren, LO.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
GMO-debatt upprörde

Ekonomiska- och socialkommittén vill ha märkning av genmodifierade grödor och att den europeiska banksektorn stärks.

Vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, EESK, första möte för 2012 behandlades frågor om genmodifierade organismer och reglering av banker.

EU:s kapitalkravsdirektiv är utformade som en ram för en inre marknad för banktjänster. Som svar på finanskrisen har reglerna ändrats och fler förslag finns, ett av dem är att större kapital- och likviditetsreserver ska krävas. Nu föreslås en ram för styrning som ger tillsynsmyndigheterna större befogenheter att övervaka bankerna mer i detalj och vidta åtgärder genom sanktioner när de upptäcker risker, till exempel att minska kreditgivning när det ser ut som att en bubbla är på väg att uppstå.

Kommissionen vill sammanställa all lagstiftning i frågan och skapa ett enhetligt regelverk för regleringen på bankområdet. Syftet är att stärka motståndskraften i EU:s banksektor samtidigt som man säkerställer att bankerna fortsätter finansiera ekonomisk verksamhet.

EESK stöder förslaget till en ny kapitalbuffert och en konjunkturutjämnande buffert. Detta bör enligt EESK leda till en bättre långsiktig stabilitet, vilket i sin tur bör främja den ekonomiska tillväxten.

Trots detta ser EESK en risk i att de nya reglerna kan komma att sätta särskild press på de mindre, lokala bankerna. Kommittén uppmanar lagstiftarna och tillsynsmyndigheterna att se till att kapitalbuffertarna anpassas till dessa bankers affärsmodeller. Vidare vill kommittén uppmana kommissionen att underlätta vidareutvecklingen av så kallad etisk bankverksamhet.

Det yttrande som ledde till livligast debatt gällde genmodifierade organismer, förkortat GMO.

GMO är en fråga som väcker intresse och oro och debatten kan bli känslosam. Det märktes på mötet där det blev en förhållandevis lång debatt i ämnet. I yttrandet berörs frågor om ekonomiska intressen, immaterialrätt och marknadskoncentration vad gäller GMO-grödor.

EESK har inte tagit ställning för eller emot GMO som sådana men begär att EU-lagstiftning ska antas i fråga om bland annat ansvar och detaljerad märkning av genetiskt modifierade produkter. En fråga som återstår att avhandla är definitionen av GMO.

EESK anser att det är viktigt att nya växtförädlingstekniker underställs EU:s rättsliga ram för genetiskt modifierade organismer på grund av den teknik för genetisk modifiering som används, även om de aktuella växterna eller avledda slutprodukterna som sådana inte bevisligen avviker från de konventionella motsvarigheterna.