I revolutionerna i Nordafrika spelade många kvinnor framträdande roller, skriver Margareta Cederfelt (M).

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
EU kan göra skillnad i Nordafrika

Tydligare demokratistöd kan stärka kvinnors rättigheter i Nordafrika. Det skriver riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M).

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform och ger oss möjlighet att med kraft driva frågor som vi värnar – vare sig det gäller demokrati, respekt för mänskliga rättigheter eller jämställdhet. För oss i Moderaterna är det därför viktigt att ytterligare intensifiera samarbetet med övriga EU-länder. Under den senaste tiden har EU-länderna ställts inför enorma prövningar med en ekonomisk kris som drabbat både stater och privata aktörer. Unionen har aldrig behövt hantera problem av den storleken tidigare. Det har därför tagit tid att utveckla de rätta verktygen och åtgärderna för att komma ur krisen.

En viktig åtgärd för att lösa problemen har handlat om att sätta press på medlemsländer att nationellt uppfylla redan utformade regelverk och krav. Idag ser vi hur flera EU-länder och dess befolkningar får ta konsekvenserna av att inte i tid ha beslutat om åtstramningspaket eller strukturreformer. Det skapar naturligtvis spänningar och hotar inte bara det ekonomiska samarbetet, utan i förlängningen sammanhållningen inom unionen. Inte minst blir detta tydligt på utrikespolitikens område. För att EU ska kunna ha en stark och trovärdig utrikespolitisk röst är det centralt att unionen håller samman och fortsätter att utvecklas både politiskt och ekonomiskt.

Vi i Moderaterna stödjer de olika kraftansträngningar som nu görs i EU-samarbetet för att förbättra de offentliga finanserna i olika medlemsländer. Europa 2020-strategin är ett viktigt instrument i detta avseende. Strategin är till stor del ett svar på den ekonomiska krisens utmaningar, med ambitiösa mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. En särskilt stor utmaning är den åldrande befolkningen vilket bland annat kommer att kräva en utökad arbetskraftsinvandring till Europa.

Inom utrikespolitiken finns det en rad områden där EU behöver fördjupa sitt arbete. Det handlar bland annat om att förstärka EU:s förmåga att kunna genomföra civila och militära krishanteringsinsatser, ett tydligare demokratistöd till länder i unionens grannskap och ett starkare arbete för att stödja kvinnors rättigheter och möjligheter i världen.

EU har förutsättningar att göra verklig skillnad i Nordafrika och i andra konfliktfyllda områden, inte minst när det gäller att stärka kvinnors ställning. I revolutionerna i Nordafrika spelade många kvinnor framträdande roller – såväl som opinionsbildare som organisatörer av protester mot regimen. Det finns således en enorm kraft att ta vara på hos kvinnor i hela världen. Kvinnor måste få samma rättigheter som män och möjligheter att på lika villkor kunna vara en del av samhället. Den utvecklingen ska Sverige och EU vara en stark röst för.

Margareta Cederfelt (M), Stockholms stad
Riksdagsledamot