Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Riksdagen vänder sig mot klåfingrigt EU

EU-kommissionens förslag om hur man bäst sparar energi är allt för detaljerat och strider mot reglerna om närhetsprincipen i EU. Det menar ett enigt näringsutskott i riksdagen.

Fram till år 2020 ska energiförbrukningen i EU minskas med 20 procent. Det är alla överens om i EU – frågan är bara hur det ska gå till. För att uppnå målet har EU-kommissionen föreslagit en lång rad olika åtgärder. Dessa diskuterades i riksdagens näringsutskott på tisdagen som ansåg att vissa av dem gick så långt att de bryter mot EU:s närhetsprincip för beslut, den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Utskottet menar att det är viktigt att energisparmålet nås men att metoderna för detta måste anpassas till lokal och regionalnivå och inte genom en detaljerad styrning på EU-nivå. Även den finska riksdagen har haft liknande invändningar. Regeringen gör en annan bedömning och ser inte att närhetsprincipen är bruten.

Enligt närhetsprincipen ska beslut tas så nära medborgarna som möjligt. Om fler än nio parlament går ihop och anmärker på samma lagförslag tvingas kommissionen att se över sitt förslag. Den svenska riksdagen är ett av de parlament som har flest invändningar om brott mot EU:s subsidiaritetsprincip.