Gallerian i Stockholm.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Låt handeln bestämma – inte EU

EU engagerar sig alltmer för att hitta vägar att reglera så kallade otillbörliga affärsmetoder. Men det är handeln själv och inte EU som i första hand ska lösa de utmaningar som handelsnäringen ställs inför, skriver Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Det är hög tid att fundera över vilken form av gemensamt ansvarstagande den europeiska marknaden behöver för att behålla sin konkurrenskraft. I den rapport av Anna Maria Corazza Bildt (M) som Europaparlamentet röstade igenom i dag framhålls vikten av en mer effektiv och rättvis detaljhandel fram.

Hindren för ökad konkurrenskraft ska undanröjas och vikten av att undanröja små och stora hinder som tillsammans bromsar utveckling och konkurrens framhävs. Möjlighet till ökad transparens ska underlättas för såväl handlare som för konsumenter.

EU engagerar sig alltmer för att hitta vägar att reglera så kallade otillbörliga affärsmetoder. Att det råder rättvisa spelregler på marknaden är givetvis viktigt, men utmaningar av denna karaktär blir sällan lösta genom detaljreglering från EU-institutionerna. Istället behövs konstruktiv dialog mellan berörda parter.

Så är det även inom arbetsmarknadsområdet. Ändå vänder sig fackliga organisationer i olika länder till EU med förväntningar på att man på överstatlig nivå ska reglera frågor som bäst behandlas på nationell nivå mellan arbetsmarknadens parter.

Anna Maria Corazza Bildt konstaterar dock i sin rapport att den sociala dialogen mellan parterna fungerar väl inom handelns område och välkomnar parternas gemensamma ställningstagande i frågor som bland annat konsumentinformation och kompetensutveckling.

Det är också viktigt att frågor som rör öppethållande, söndagsarbete och anställningsvillkor fortsatt regleras av handelns parter enligt svensk modell – inte av EU.

Alla krav på överreglering av affärsmetoder och arbetsmarknadsfrågor bör kraftfullt motarbetas. Så långt det är möjligt ska handelns parter skapa egna spelregler. EU-institutionerna kan däremot ha en stödjande funktion. Idén om att handelns parter träffar EU-kommissionen och Europarlamentet för att tillsammans utarbeta riktlinjer för goda affärsmetoder är ett steg i rätt riktning.

Det är fortsatt svårt att förstå att de europeiska fackföreningarna ondgör sig över företagens vilja att lyssna på kundernas önskemål om tillgänglighet och service. Det bör vara vårt gemensamma intresse att arbeta för att handelsföretagen även fortsättningsvis ska växa och fungera som viktiga arbetsgivare och vara en tillgång för den europeiska ekonomin.

Dag Klackenberg, vd Svensk Handel