Att kommissionen avfärdade kompromissförslaget om ett momsundantag för föreningarna är obegripligt, skriver S-debattörer.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen talar med kluven tunga

Mitt under ”Europaåret för frivilligarbete” vill EU-kommissionen tvinga små ideella organisationer att redovisa moms. Beslutet är kontraproduktivt och obegripligt. —>EU-kommissionen har avböjt replik (red. anm.).

EU-kommissionens beslut att avslå regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideella föreningar på 1 miljon kr är mycket märkligt. Det går inte ihop med andra viktiga element i svensk och europeisk politik. Dels bortser det helt och hållet från det faktum att momsbefrielsen har ett mycket stort samhälleligt och demokratiskt värde. Dels frontalkrockar det med den policy som kommissionen i andra sammanhang driver när det gäller ideellt engagemang. Vi ser inte logiken i kommissionens agerande. Därför ställer vi nu en formell fråga där vi ber kommissionen förklara sig.

För tillfället driver kommissionen den positiva och storskaliga satsningen ”Europaåret för frivilligarbete”. Detta är en viktig kampanj som syftar till att stimulera en mångfald av ideella aktiviteter i Europa. Huvudmålen är att öka medvetenheten om frivilligarbetets betydelse, att ge frivilligorganisationerna handlingsutrymme, att belöna och erkänna frivilligverksamhet samt att göra det lättare att ägna sig åt frivilligarbete i EU. Den livliga verksamheten inom de svenska folkrörelserna är ett utmärkt exempel på den typ av ideellt engagemang som kommissionen vill uppmuntra.

Mot den bakgrunden är kommissionen signaler på momsområdet både konstiga och kontraproduktiva. Kommissionen har under en tid riktat klagomål mot Danmark, Finland, Nederländerna, Österrike och Sverige för att dessa länder i sina momssystem skulle ha för generösa undantag för ideella organisationer. Nu senast avfärdade kommissionen alltså det svenska kompromissförslaget om ett momsundantag för de mindre föreningarna.

Kommissionens signaler går stick i stäv mot riktlinjerna för frivilligåret. Hårdare momsregler för frivilligorganisationerna skulle drastiskt krympa deras handlingsutrymme och göra frivilligarbetet klart svårare. I Sverige betonar föreningslivet unisont att en momsplikt skulle ge ökade kostnader, reducerad verksamhet samt framför allt en betydligt svårare situation när det gäller att behålla och rekrytera aktiva medlemmar.

Ett tvång på att administrera moms skulle krångla till det ordentligt för alla de eldsjälar som tagit på sig ansvaret för att sköta ekonomin i till exempel idrottsklubbar, kulturföreningar och socialt arbetande organisationer. Med den breda och värdefulla folkrörelsetraditionen skulle den negativa effekten för svensk del bli särskilt stor.

Därför måste kommissionen nu förklara sig. Hur anser den att politiken för frivilligarbete går ihop med agerandet i momsfrågan? Från vårt perspektiv är det helt enkelt inte acceptabelt att på detta sätt tala med kluven tunga. Vi vill dessutom ha ett tydligt besked om hur kommissionen kommer att ta hänsyn till de ideella föreningarna i den pågående översynen av momssystemet. Vilka initiativ kommer att tas för att i enlighet med frivilligårets ambitioner göra det lättare att bedriva ideell verksamhet?

Vår självklara utgångspunkt är att momssystemet måste bidra till att förenkla – inte försvåra – för alla de beundransvärda eldsjälar som håller de ideella föreningarnas ekonomier igång.

Marita Ulvskog
Åsa Westlund
Anna Hedh
Göran Färm
Olle Ludvigsson

Europaparlamentariker (S)