Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill ha flera inkomstkällor

Nu vill Europaparlamentet prova sin nyvunna makt över EU:s budget och inleda diskussioner med ministerrådet om nya sätt att finansiera EU.

Parlamentet, som genom det nya EU-fördraget fått beslutanderätt över hela EU:s budget, vill nu se förändringar. Det framkom när budgetutskottet på torsdagen slutbehandlade budgeten för 2011.

För det första vill budgetutskottet att oanvända pengar inte ska återbetalas till medlemsländerna som i dag utan istället överföras till nästkommande års budget. 

För det andra vill utskottsledamöterna inleda en diskussion med ministerrådet om nya inkomstkällor för EU. I dag finansieras EU genom ländernas medlemsavgifter och tullintäkter från handeln mellan EU och omvärlden.

Den socialdemokratiska gruppen har föreslagit en skatt på finansiella transaktioner och de gröna vill gärna se att koldioxidskatt införs som EU kan få inkomsterna av. Göran Färm, S-gruppens talesperson i budgetfrågor, betonar att EU inte själv ska besluta om nya skatter.
– Ingen vill att EU ska ha egen beskattningsrätt utan det är helt upp till medlemsländerna att bestämma vilken skatt som de tycker EU ska få del av, säger Färm.

De konservativa är också med på noterna men vill inte prata nya skatter utan vill försöka hitta andra sätt att bredda inkomsterna för EU.

Den 20 oktober tar parlamentet ställning till budgetutskottets förslag. Därefter har parlamentet och ministerrådet 21 dagar på sig att bli överens. Om de lyckas kan 2011 års budget antas i mitten av november.

Se även förra veckans artikel om vad utskottet vill använda pengar till.