Hoppa till artikelns andra spalt.

(m): Kärnkraft och förnybar energi är framtiden

Debatt: Alliansregeringens energiuppgörelse kan bli en modell för hela EU. Vi skärper Sveriges klimatmål för växthusgaser till en minskning på totalt 40 procent. Det är mest i hela EU. Nu kan Sverige visa vägen bort från hopplöst beroende av fossila bränslen till mer klimatvänlig kärnkraft och förnyelsebara energikällor. Det skriver Per Schlingmann (m) och Anna Kinberg Batra (m). I morgon svarar Åsa Westlund (s).

Alliansregeringens energiuppgörelse i förra veckan innebär att Sverige tar på sig en internationell ledartröja i kampen mot klimatförändringarna. Genom att gå före visar vi vår omvärld att även den rika delen av världen måste ta ansvar för klimatförändringarna. Nu fortsätter vårt arbete för att få EU att följa den svenska linjen.

Krafttag mot klimatförändringarna
Ända sedan folkomröstningen 1980 har Sveriges framtida energitillförsel diskuterats i Sverige. Med alliansregeringens överenskommelse kan vi äntligen lägga decennier av osäkerhet bakom oss. Nu får frågan en långsiktig lösning som innebär att Sverige tar krafttag mot klimatförändringarna och samtidigt tryggar både jobb och välfärd.
Överenskommelsen öppnar upp för att befintliga reaktorer som fasas ut kan ersättas också med modernare reaktorer med större effekt. Tillstånd ska kunna ges för att successivt ersätta nuvarande reaktorer i takt med att de når sin ekonomiska livslängd.
Dessutom avskaffas avvecklingslagen och förbudet mot nybyggnad i kärntekniklagen tas bort. Till det ska läggas en mycket kraftig satsning på förnybara energikällor. Sverige har redan högst andel förnybar energi i hela EU. Nu går vi vidare och sätter upp målet att 50 procent av Sveriges energi år 2020 ska vara förnybar.
Det visas inte minst i ett mål på en mångdubbling av vindkraftens användning i Sverige. Via certifikat vill vi stimulera framväxten av andra förnybara energikällor. Det innebär att vi kan sätta upp målet att helt avveckla användningen av fossila bränslen för uppvärmning till år 2020. Vi vill därför se betydande energieffektiviseringar ske både i hushåll och i industri. Fjärrvärme och kraftvärme ger möjlighet att ta till vara energi som annars går förlorad och minskar därigenom vår påverkan på klimatet.

Sveriges klimatmål skärps
Dessa åtgärder tillsammans med ytterligare insatser betyder att Sverige går i det absolut främsta ledet när det gäller att möta klimatförändringarna. Vi skärper Sveriges klimatmål när det gäller utsläppen av växthusgaser till en minskning på totalt 40 procent. Det är mest i hela EU och betydligt mer än vad såväl klimatberedningen som EU-kommissionen har föreslagit för svensk del. Dessutom kan Sverige reducera utsläppen av växthusgaser med 20 miljoner ton i förhållande till 1990 års nivå.
Det är ett mycket stort framsteg att Sverige kan genomföra så stora utsläppsreduktioner. Men också ur ett internationellt perspektiv är energiöverenskommelsen mycket viktig. Visst står Sverige för endast en liten del av EU:s och världens utsläpp. Och naturligtvis kan inte Sverige ensamt lösa den svåra uppgiften att vända klimatutvecklingen. Självfallet är det först och främst genom bindande internationella överenskommelser som resultat kan uppnås.

Viktig internationell roll
Men samtidigt får vi inte glömma bort att Sverige kan spela en mycket viktig internationell roll genom att vara ett föregångsland. Vi har en lång och stolt tradition av att ta miljöfrågorna på stort allvar och genom vårt engagemang både inspirera och driva på vår omvärld. Genom överenskommelsen visar Sverige att det går att bekämpa klimatförändringarna och att det är alla länders ansvar att göra det.
Nu måste vi få fler länder att ta sitt ansvar och göra en insats mot klimatförändringarna. Det handlar inte bara om att få med USA och de största utvecklingsländerna på tåget. Även i vår omedelbara närhet kan många fler länder göra betydligt mer. Och det finns inga ursäkter för att inte sätta igång redan nu.

Behövs mer kärnkraft
Inom EU står klimatvänlig kärnkraft och förnyelsebara energikällor för en alldeles för liten andel av energiproduktionen. Istället är EU är på många håll fortfarande hopplöst beroende av fossila bränslen. Det handlar om naturgas, kolkraft och olja som tillsammans ger betydligt högre utsläpp av växthusgaser än vad som skulle vara nödvändigt. Att så ändå sker är under all kritik och kommer på sikt vara omöjligt om vi menar allvar med att hantera klimatutmaningen.
Vi är övertygade om att det svenska ordförandeskapet i EU kan bli avgörande för att göra hela EU grönare. Sverige ska ta ett ledarskap i förhandlingarna om en ny internationell klimatöverenskommelse när världens ledare träffas i Köpenhamn under hösten.

Hela EU grönare
Vi ska också driva på för att fler EU-länder ska ersätta de fossila bränslen som drabbar klimatet så negativt. Överenskommelsen öppnar upp för ett viktigt steg på vägen, nämligen att göra Sverige till en nettoexportör av energi.
Den svenska linjen med kärnkraft och förnybar energi är framtiden för att göra hela EU grönare.

Per Schlingmann (m)
Partisekreterare
Anna Kinberg Batra (m)
Europapolitisk talesperson